Chakra Stone Massage

«CHAKRA  STONE MASSAGE»  (Massatge amb pedres volcàniques)

Un tractament d’origen i filosofia Hindú, on les protagonistes principals son les pedres volcàniques que irradien calor i els quars (minerals) corresponents que actuen sobre cadascun dels nostres chakras (portes d´energia), juntament amb les mans del terapeuta.

Amb tot plegat, aconseguim una total relaxació tant física com psíquica, el que fa que puguem disminuir l’estrès, ajudar a tractaments d’ansietat i depressió, pal·liar dolors musculars i articulars, millorar la circulació sanguínia, oxigenar i eliminar toxines.

Que son els Chakres?

Segons l’hinduisme i algunes cultures d´Asia, els Chakras son les portes d´energia que tenim al nostre cos.

Els chakres, funcionen com vàlvules i regulen el fluxe d’energia a través del nostre sistema energètic. El funcionament dels chakres reflecteix les decisions que prenem en reaccionar davant les circumstàncies de la nostra vida. Obrim i tanquem aquestes vàlvules quan decidim què pensar i que sentir, i quan escollim el filtre perceptiu a través del qual volem experimentar el món que ens envolta. Tots els nostres sentits, totes les nostres percepcions, tots els nostres possibles estats de consciència, qualsevol cosa que puguem experimentar, es pot dividir en set categories. Cada categoria es pot associar a un chakra en concret. Així doncs, els chakres no només representen parts concretes del nostre cos físic, sinó també zones concretes de la nostra consciència.

Quins són els Chakres?

1er. Arrel: Es relaciona amb l’instint, seguretat, supervivència i el potencial bàsic humà. Color vermell (Jaspi Vermell).

2on: Sacre: Aquest Chakra es relaciona amb la sexualitat i creativitat. Capacitat de donar i rebre amor. Color taronja (Carneola).

3er: Plexe Solar: El Chakra de l’energia, assimilació i digestió. Encen iniciatives i talents. Color Groc (Ull de tigre).

4rt: Cor: Es relaciona amb l’emoció, compassió, amor, equilibri i benestar. Color Rosa i / o verd (Quars rosa, quars verd, Unakita).

5e: Gola: Aquest Chakra es relaciona amb la comunicació i el creixement; sent el creixement una forma d’expressió. Color blau (Aiguamarina).

6e: Tercer Ull: És el Chakra del temps, la percepció i la llum. Color indi (Sodalita).

7e: Corona: El Chakra del sentit, el mestre que controla als altres. Color violeta (Ametista).

File:ChakraDiag.jpg

«CHAKRA  STONE MASSAGE»  (Masaje con piedras volcánicas)

Un tratamiento de origen y filosofía Hindú, donde las protagonistas principales son las piedras volcánicas que irradian calor y los cuarzos (minerales) correspondientes que actúan sobre cada uno de nuestros chakras (puertas de energía), junto a las manos del terapeuta.

Con todo ello  conseguimos una total relajación tanto física como psíquica, lo que hace que podamos disminuir el estrés, ayudar a tratamientos de ansiedad y depresión, paliar dolores musculares y articulares, mejorar la circulación sanguínea, oxigenar y eliminar toxinas.

Que son los Chakras?

Según el hinduismo y algunas culturas de Asia, los Chakras son las puertas de energía que tenemos en nuestro cuerpo

Los chakras, funcionan como válvulas y regulan el flujo de energía a través de nuestro sistema energético. El funcionamiento de los chakras refleja las decisiones que tomamos al reaccionar ante las circunstancias de nuestra vida. Abrimos y cerramos estas válvulas cuando decidimos qué pensar y que sentir, y cuando escogemos el filtro perceptivo a través del que queremos experimentar el mundo que nos rodea. Todos nuestros sentidos, todas nuestras percepciones, todos nuestros posibles estados de conciencia, cualquier cosa que podamos experimentar, puede dividirse en siete categorías. Cada categoría puede asociarse a un chakra en concreto. Así pues, los chakras no solo representan  partes concretas de nuestro cuerpo físico, sino también zonas concretas de nuestra conciencia.

Cuales son los Chakras?

1º. Raíz: Se relaciona con el instinto, seguridad, supervivencia y el potencial básico humano. Color rojo (Jaspe Rojo)

2º: Sacro: Este Chakra se relaciona con la sexualidad y creatividad. Capacidad de dar y recibir amor. Color naranja (Carneola)

3º: Plexo Solar: El Chakra de la energía, asimilación y digestión. Encinde iniciativas y talentos. Color Amarillo (Ojo de tigre)

4º: Corazón: Se relaciona con la emoción, compasión, amor, equilibrio y bienestar. Color Rosa y/o verde (Cuarzo rosa, cuarzo verde, unakita)

5º: Garganta: Este Chakra se relaciona con la comunicación y el crecimiento; siendo el crecimiento una forma de expresión. Color azul (aguamarina)

6º: Tercer Ojo: Es el Chakra del tiempo, la percepción y la luz. Color índigo (Sodalita)

7º: Corona: El Chakra del sentido, el maestro que controla a los demás. Color violeta (Amatista)

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *